About Us

University Anthem

  1. TOP
  2. University
  3. University Anthem

Lyrics by Tsutoto Kawai / Composition by Mitsuru Hayashi

Shirayuki kaoru ibuki rei
Moyuru chishio no wakodo ga
Kensan-soui tayumi naki
Kagayaku houfu wo kimi shiruya

Shodai Shodai Meishodai
Santari wareraga Meishodai

Sasaguru shisei ai to netsu
Kibou ha mune ni afuretsutsu
Shinshin-shosai tsuchikaite
Ojya no eikan ware uken

Shodai Shodai Meishodai
Santari wareraga Meishodai

Hikari minagiru Koryo no
Sora ni hibikeyo jichi no kane
Dai naru shimei ninai tatsu
Kenji yo towa ni sakae are

Shodai Shodai Meishodai
Santari wareraga Meishodai